ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА НА МЦ "ORANGE MEDICAL"

 („Политика за поверителност“)

    С посещението Ви на страницата на нашия Уебсайт можете да получите информация за дейността на лечебното заведение, специалистите, които работят при нас, както и да използвате функционалността „Записване на час“ в реално време. При посещение на сайта с информативна цел ние не изискваме от Вас дa ни пpeдоcтaвятe Ваши идентификационни дaнни. Независимо от това, при посещението и използването на Уебсайта с цел събиране на информация, определени данни се разпознават и събират автоматично от информационните системи и услуги, които използваме. По-конкретно, при зареждане на Уебсайта ни нашият уеб сървър автоматично разпознава и обработва определена информация – сървърни логове (log files) и др. под., които са необходими за функционирането на Уебсайта, за осигуряването на достъп до него, за установяване на технически проблеми и откриване и предотвратяване на злонамерени действия. Тези данни включват IP адрес; вид и версия на браузъра, който се използва за достъпване до Уебсайта (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); време, през което се използва Уебсайта и кои страници в Уебсайта посещавате. Тази информация се съхранява за срок до 1 (една) година.
    При използване на функционалността „Записване на час“, за да изпълним коректно Вашата заявка е необходимо да съберем конкретни лични данни – две имена, телефонен номер за обратна връзка с Вас и адрес на електронната поща. Тази информация се обработва и съхранява от нас при спазване на правилата за личните данни, публикувана по-долу.  Преди изпращане на заявката за запазване на час маркирате отделно поле, с което изразявате съгласие за обработка на лични данни с текст „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за целите на запитването.“ Ако не предоставите съгласие, заявката Ви няма да може да бъде обработена, съответно няма да можете да ползвате пълната функционалност на сайта.
    При работа със сайта се използват и Бисквитки (cookies). Това са малки текстови файлове, които са поставени на Вашия компютър или мобилно устройство от уебсайтове, които посещавате. Те са широко използвани, за да може уебсайтовете да работят по-ефективно в полза на потребителите, както и да предоставят информация на собствениците на уеб сайтовете.
    Ние използваме бисквитки, за да изпълним заявките, които получаваме от потребителите на нашия уеб сайт, като по този начин подобряваме функциите на платформата. Също така използваме бисквитки, които са свързани с определени функционалности, изрично поискани от потребителите на уеб сайта, без които няма да можем да удовлетворим желанията им.
    Ние използваме бисквитки на трети страни с цел предоставяне на реклами и друг вид външни услуги на доставчици. Възможно е да не можем да осъществим контрол върху употребата на тези бисквитки, поради което потребителите имат възможност да променят своите настройки и да откажат тяхното използване по начина описан по-долу.


     Какви бисквитки (cookies) използваме?
    „Сесийни“ бисквитки (Session Cookies) - позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Сесийните бисквитки са временни и тяхното действие приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.
    Постоянни бисквитки (Persistent Cookies) - остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат “запомнени”, когато посетите отново сайта.
    Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies) - за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
    Повечето уеб браузъри предоставят възможност за контрол върху използваните бисквитки през настройките на съответния браузър. За повече информация относно бисквитките, включително какви бисквитки са поставени, може да се намери на www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
    Обработването на тази информация е необходимо за целите на осигуряването на нормалното и сигурно функциониране и използване на Уебсайта от всички посетители, за поддръжката и администрирането на Уебсайта и за предотвратяването на кибератаки и други злоумишлени действия. Тези цели съставляват и Наш легитимен интерес, въз основа на който обработваме описаните по-горе данни.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. Регламент (ЕС) 2016/679)

    Като администратор на лични данни "Медицински център Ориндж" ООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.
    С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД)

ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

    "Медицински център Ориндж" ООД е създаден през 2018 година, в съответствие с принципите на здравната реформа и обслужва пациентите на територията на Област София. Лечебното заведение осъществява специализирана извънболнична помощ в различни специалности, диагностика, лечение и превенция на заболявания.
    Стремежът на екипа на "Медицински център Ориндж" ООД е да осигурява качествени и достъпни услуги в областта на здравеопазването, да спомага за възстановяване и укрепване на здравето на населението, да работи за снижаване на заболеваемостта и смъртността съобразно добрата медицинска практика.
    Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от областта. Цялостната дейност на "Медицински център Ориндж" ООД е насочена към повишаване качеството на живот и отговаря на все по-високите изисквания на пациентите, удовлетворявайки техните очаквания, чрез внедряване на високи технологии, осигуряване на високо квалифициран и постоянно развиващ се персонал, в съответствие с медико-етичните стандарти, заложени в здравната стратегия и изискванията на Европейския съюз.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КОРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
АДМИНИСТРАТОР: "Медицински център Ориндж" ООД, ЕИК 203058683, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин 1, ул. 109 № 19, партер, представлявано от управителя д-р Спас Николов Спасков.

    • Адрес на електронна поща: mcorangesf@gmail.com  
    • Адрес на сайт: https://mcorange.bg/
    • Телефони: 02/ 907 23 00,
    • Адрес:  гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин 1, ул. 109 № 19

    За извършваната дейност "Медицински център Ориндж" ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
    Обработване на лични данни - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
    В изпълнение на правата и задълженията си като лечебно заведение, работодател, договорен партньор, "Медицински център Ориндж" ООД обработва следните категории лични данни: име, EГН, данни за документ за самоличност, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит,  образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видеонаблюдение, снимка. "Медицински център Ориндж" ООД обработва и следните специални категории лични данни: данни за здравословното състояние и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ?
    "Медицински център Ориндж" ООД обработва лични данни основно за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на "Медицински център Ориндж" ООД или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.
    Администраторът може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Допълнителни здравноосигурителни фондове, Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ и др. Възможно е в определени случаи "Медицински център Ориндж" ООД да изпраща лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), като в тези случаи се осигурява необходимото сигурно ниво на защита на личните данни, съобразно нормативните изисквания

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
    “Медицински център Ориндж” ООД съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. За да определи подходящия период на съхранение, администраторът взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
    А.Право на достъп
Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.
    Б.Право на коригиране
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.
    В.Право на изтриване („право да бъдеш забравен")
    Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.
    След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.
    Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.
    Г. Право на ограничаване на обработването
    Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.
    При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

КАК МОГА ДА УПРАЖНЯ МОИТЕ ПРАВА?
    Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на e-mail: mcorangesf@gmail.com, чрез сайта на "Медицински център Ориндж" ООД https://mcorange.bg, лично  или по пощата на адреса на дружеството.

ПРАВО НА ЖАЛБА
    В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.
    Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф Цветан Лазаров“ №2, тел: +359 2 9153 518, e-mail: kzld@cpdp.bg.
    Настоящатa информация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.
    Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на “Медицински център Ориндж” ООД.
    Дата на последна актуализация 28 ДЕКЕМВРИ 2018